Veda chce žiť!
fb
EN

je nezávislou iniciatívou, ktorá chce upozorňovať na problémy vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku a podporovať pozitívne zmeny v týchto oblastiach. Zakladateľmi iniciatívy sú vedeckí pracovníci, ktorí si uvedomili nevyhnutnosť vlastného aktívneho prístupu a angažovania sa v problematike vednej politiky na Slovensku, keďže tá je dlhodobo v nezáujme politických elít aj verejnosti.

Veda a výskum na Slovensku dlhodobo čelia nedostatočnej podpore. Vo financovaní vedy a výskumu (podiel z HDP) Slovensko obsadzuje posledné priečky spomedzi krajín EÚ a OECD. Sme presvedčení, že veda a výskum sú nezastupiteľné elementy vzdelanosti a kultúrnosti spoločnosti. Preto sme odhodlaní apelovať na kompetentných, aby podpora vedy a výskumu neostávala iba na úrovni prázdnych fráz, ale aby sa stala reálnou prioritou tak, ako je tomu vo všetkých vyspelých krajinách sveta.

Prostredníctvom iniciatívy „Veda chce žiť!“ chceme informovať o žalostnej situácii a o pokrivenostiach systému v slovenskej vede, chceme poskytnúť priestor pre názory a vyjadrenia osobností z akademického prostredia, prinášať do diskusie konštruktívne návrhy a iniciovať systémové zmeny. Chceme prinášať správy o úspechoch našich vedcov, popularizovať a propagovať vedu pre širokú verejnosť, ako aj v mediálnom priestore a upozorňovať na potrebu vedeckého bádania pre život spoločnosti. Dúfame, že sa táto iniciatíva stane fórom pre tých, ktorým osud našej vedy nie je ľahostajný, a ktorí sú presvedčení, že po vyše dvadsiatich rokoch samostatnej existencie Slovenska by sa vzdelanosť mala konečne stať našou prioritou.

Každý, kto sympatizujete s iniciatívou „Veda chce žiť!“, nás môže jednoducho podporiť.


S úctou,
zakladatelia iniciatívy „Veda chce žiť!“