Príspevky
fb
EN
Pár slov po...
13/09/2018
Vložil: I. Barák
naše
V utorok, 11. septembra, po našom masívnom proteste pred Národnou radou SR prebehla v pléne parlamentu dramatická rozprava, ktorú sledovali aj predstavitelia SAV. V tejto rozprave všetci rečníci skonštatovali, že situácia s transformáciou Slovenskej akadémie vied sa veľmi skomplikovala. Bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná poslankyňa za stranu Most-Híd Lucia Žitňanská dôrazne upozornila, že schválenie novely o SAV povedie k právnemu chaosu. Skonštatovala, že kvôli právnej istote a kvôli tomu, aby sa SAV mohla transformovať pri zachovaní nespochybniteľnej právnej kontinuity, bude treba prijať ďalšiu novelu zákona o SAV v skrátenom legislatívnom konaní, šitú na momentálnu situáciu. V záverečnej reči spravodajca novely predseda parlamentného výboru Ľubomír Petrák zdôraznil, že veľmi komplikovaná situácia si bude vyžadovať hľadanie riešení aj po prelomení veta prezidenta SR. Vyzval všetky zúčastnené subjekty, vedcov, pracovníkov SAV, poslancov, pracovníkov MŠVVaŠ, aby hľadali riešenia tejto komplikovanej právnej situácie, bez zbytočných negatívnych dôsledkov okamžite po opätovnom schválení novely zákona. Dokonca aj včera pred rokovaním vlády sa vyjadril aj podpredseda vlády Peter Kažimír, ktorý zdôraznil, že vláda musí urobiť všetko preto, aby fungovala prevádzka SAV.

S oprávneným hnevom a zároveň s obrovským sklamaním zo zákonodarného zboru Slovenskej republiky musím konštatovať, že poslanci sa napriek všetkým rozumným a pádnym argumentom, podporeným právnymi analýzami, rozhodli veto prelomiť. SAV ako vrcholná vedecká inštitúcia SR si ctí platný zákon, ale plne si uvedomuje, že naplnenie litery tejto novely nie je možné uskutočniť bez zrušenia všetkých ústavov SAV a dlhodobého prerušenia práce tisícov vedeckých pracovníkov. Podľa našej právnej analýzy, po nadobudnutí účinnosti v utorok schválenej novely, MŠVVaŠ musí konať v tom zmysle, že vydá tým ústavom, ktoré podľa názoru MŠVVaŠ nesplnili podmienky transformácie, rozhodnutie o prechode na rozpočtovú, respektíve príspevkovú formu. Som naozaj zvedavý na argumentáciu MŠVVaŠ SR. Zákon následne Predsedníctvu SAV ukladá vykonať všetky úkony potrebné na to, aby sa z organizácií SAV stali verejné výskumné inštitúcie do konca kalendárneho roku. A to prostredníctvom založenia nových verejno-výskumných inštitúcií, čo by bola pre nás katastrofa. Už nehovoriac o tom, že každému mysliacemu občanovi Slovenskej republiky, nieto vedcom, musí zísť na um otázka – prečo nás vlastne nezaregistrujú, keď nás vzápätí chcú nanovo založiť? Kde je tu logika? Toto je ten legendárny záchranný pás MŠVVaŠ? Teda pani ministerky? Toto je tá dobrá vôľa MŠVVaŠ?

Čo môžeme – ja ako predseda SAV, Predsedníctvo SAV, Snem SAV, riaditelia ústavov SAV a ostatní pracovníci SAV spraviť pre úspešné dokončenie našej misie? Určite sa musíme domáhať vytvorenia registra v. v. i., pretože k 31. 5. 2018 drvivá väčšina ústavov podmienky registrácie splnila. Pretože aj MŠVVaŠ SR uznalo, že vyžadované vnútorné predpisy bol právny nezmysel. Ďalšou a dôležitou požiadavkou, ako vyriešiť našu kritickú situáciu, je prijatie ďalšej novely zákona o SAV v zrýchlenom legislatívnom konaní. Táto novela by umožnila opätovné nadobudnutie právnej stability a bezpečia pre zvyšné ústavy SAV. Ňou by sme sa vyhli zrušeniu a opätovnému zakladaniu ústavov.

V upozornení GP pre MŠVVaŠ SR sa píše: „Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytnúť pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli újmu.“ Dostali sme ich?

„Správne orgány sú povinné zaoberať sa svedomite a zodpovedne každou vecou, ktorá je predmetom konania a vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov, ktoré vedú k správnemu vyriešeniu veci.“

Na našu požiadavku z 19. 2. 2018 o usmernenie sme dostali odpoveď až 10. 4. 2018 teda 10 dní po povinnosti dodať prvotné doklady. V liste o doplnení nezrovnalostí z 21. 5. 2018 sme dostali desaťdennú lehotu namiesto oznámenia o prerušení konania a poskytnutia 30-dennej lehoty na doplnenie chýbajúcich údajov.

„Treba si v tejto veci uvedomiť, že základným elementom dobrého vládnutia je uplatňovanie princípu dobrej správy, ktorým sa má chrániť verejné dobro na základe princípov transparentnosti, efektivity, rovnosti, zákonnosti a iných podobných zásad.“ K tomu netreba komentár.

Opakovane zdôrazňujem, a budem to opakovať aj 1000-krát – register v. v. i. nebol vytvorený – ale nie z dôvodu našej neschopnosti, neochoty dodávať požadované materiály, neoperatívnosti či nedodržiavania ústnych dohôd. Nevznikol výlučne pre neposkytnutie pomoci správneho orgánu včas a hlavne ignorovaním princípu dobrej správy zo strany MŠVVaŠ SR a na základe nedodržania textácie paragrafu 41 odst. 12 a to jednoznačne potvrdila aj Generálna prokuratúra SR.

V piatok 14. 9. 2018 mimoriadne zasadá Výbor NR SR pre školstvo, vzdelávanie, vedu a šport. Samozrejme, tento výbor mal zasadať ešte pred včerajším hlasovaním. Pýtam sa – prečo nezasadal mimoriadne iba pre SAV predtým? Odpoveď je taká zrejmá, že ju ani hádam netreba komentovať. Jednoducho nebola politická vôľa. Politická vôľa sa skoncentrovala do túžby zákonodarného zboru prelomiť veto prezidenta. Za akúkoľvek cenu. Na tento výbor som pozvaný a chcem predložiť naše výhrady k nevytvoreniu registra pre tie ústavy, ktoré evidentne podmienku na registráciu splnili a aj návrh princípov novely.

Vás všetkých prosím o odhodlanie a pripravenosť brániť našu inštitúciu. Naša krajina nezávislú SAV potrebuje. Má ju už 65 rokov. Preto stojí za to o ňu bojovať. Aj keď to stojí strašne veľa energie. Nás všetkých...
 
         Pavol Šajgalík